PML September 2019 Monthly Tournament

Placement Name Points Games
1 Austin T. @avian_flew 612 4
2 Weiwei Jiang @Weiwei 247 4
3 Stanley D. 82 4
4 Oliver Nguyen @Ashye -57 4
5 atsuhiko kikuchi @atsu -83 4
6 Shinsuke A. @Shin -127 4
7 Charles Goldstein -326 4
8 Bichen W. -358 4

©2016-2017 Pacific Mahjong League