PML Riichi Mahjong Open 2022 Semifinals

Placement Name Points Games
1 Allen Z. 716 2
2 Aaron E. @ChaosBlue 535 2
3 Patrick N. -92 2
4 Andre C. @andrerfc -194 2
5 Yuqi Y. @Yuqi -198 2
6 Weiwei Jiang @Weiwei -204 2
7 Hannah Z. -239 2
8 Stephanie V. -324 2

©2016-2017 Pacific Mahjong League