League Rankings

Placement Name Points Games
1 Alex Wang @Point 856 4
2 Weiwei Jiang @Weiwei 626 4
3 Stanley D. 167 4
Placement Name Points Games
1 Sango Harumi 1447 5
2 Oliver Nguyen @Ashye 769 5
3 Jeff Chow @XSA 419 4
Placement Name Points Games
1 Sango Harumi 875 5
2 Jeff Chow @XSA 855 5
3 Oliver Nguyen @Ashye 407 5
Placement Name Points Games
1 Bichen W. 1364 12
2 Alex Li @Hitori 1244 9
3 Masato Eguchi @Masato 819 9
Placement Name Points Games
1 Weiwei Jiang @Weiwei 5399 19
2 Austin T. @avian_flew 1198 5
3 Oliver Nguyen @Ashye 1194 9
Placement Name Points Games
1 Rachel H. 3130 18
2 Ming-Sum Lai @Pie 2643 21
3 Alex Wang @Point 1717 15
Placement Name Points Games
1 Bichen W. 1607 3
2 Haolun W. -236 3
3 Rachel H. -546 3
Placement Name Points Games
1 Simon H. 5958 27
2 Haolun W. 1879 9
3 Joshua Tang 1334 4
Placement Name Points Games
1 Austin T. @avian_flew 1169 10
2 Sylvain R. 584 3
3 Rachel H. 425 13

©2016-2017 Pacific Mahjong League